Skip to main content

Algemene voorwaarden landmateriaal

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN PAYABLE RENT C.V. Landmateriaal

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Payable Rent C.V. (hierna vermeld als 'verhuurder') uitgebrachte Offertes en tussen verhuurder en huurder te sluiten en gesloten huurovereenkomsten.

1.2 deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door verhuurder ter beschikking gestelde verhuur materialen van werktuigen, machines, Gereedschappen, vervoermiddelen, aanhangers, en ander materieel, met daarbij vermelden accessoires.

1.3 De huurder heeft kennis genomen van deze voorwaarden; de toepasselijkheid van eigen voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst

2.1 Huurovereenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van verhuurder, dan wel uit het feit dat verhuurder uitvoering geeft aan de huurovereenkomst.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst

3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die in de leveringsbon is vermeld.

3.2 De huurovereenkomst eindigt bij het verstrijken van de overeengekomen tijd, zonder dat daartoe enige opzegging door verhuurder of huurder is vereist.

3.3 Mocht er geen einddatum in de leveringsbon zijn vermeld, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege 3 maanden na de ingangsdatum. De huurder kan dan, op expliciet verzoek, de huurovereenkomst nog eenmaal verlengen met 3 maanden. Indien huurder een dergelijk expliciet verlengingsverzoek niet of niet tijdig heeft ingediend, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van het bedrag, gelijk aan de huurprijs over de periode, te rekenen vanaf de eerste dag waarop de huurovereenkomst is geëindigd, tot en met de dag waarop het gehuurde aan verhuurder is geretourneerd, dan wel - indien zulks is overeengekomen - tot en met de dag waarop het gehuurde door verhuurder opgehaald is op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van huurder.

Artikel 4. Huurprijs

4.1 De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het bedrag dat op de leveringsbon is vermeld.

4.2 Indien de kosten van verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet- en/of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.

5.2 Bij gebreke van betaling binnen 8 dagen na factuurdatum is huurder van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan verhuurder, en tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €150,00.

5.3 Klachten met betrekking tot facturen dienen binnen deze 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan huurder geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.

5.4 verhuurder is gerechtigd om een waarborgsom in ontvangst te nemen van huurder, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt. Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. Verhuurder verplicht zich de waarborgsom terug te betalen aan huurder na beëindiging van huurcontract, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichting jegens verhuurder heeft voldaan.

Artikel 6. Aflevering

6.1 Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de leveringsbon aangegeven, voor onze transportmiddelen goed bereikbare locatie. De kosten verbonden aan de aanvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.

6.2 Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. Dit eindigt 4 werkdagen na schriftelijke afmelding door huurder of zoveel eerder als het object door verhuurder wordt opgehaald.

6.3 Wordt het gehuurde door huurder zelf opgehaald, is na aflevering het transport van het gehuurde voor risico van huurder.

Artikel 7. Eigendom

7.1 Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden, naar het buitenland brengen, of op andere wijze te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

Artikel 8. Gebruik

8.1 Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.

8.2 De huurder zal als een goed huisvader met het gehuurde omgaan; dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken in overeenstemming met de bestemming, één en ander met inachtneming van de bediening- en handelingsvoorschriften. Deze verplichting heeft voor de huurder te gelden tot dat het gehuurde is afgeleverd zoals bepaald in artikel 6.2.

8.3 Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de vereiste deskundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken, beschikken over voor het gebruik van het gehuurde benodigde certificaten en beschikken over aantoonbare ervaring.

8.4 Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de Orderbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.

8.5 Huurder is verplicht verhuurder direct doch uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.

Artikel 9. Inspectie, onderhoud en reparatie

9.1 Huurder verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van verhuurder voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.

Blad 1 van 2

Vervolg: ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VAN PAYABLE RENT C.V.

9.2 Onderhoud aan het gehuurde komt voor rekening van verhuurder. Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking aan verhuurder voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. Huurder zal het gehuurde gedurende onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen.

9.3 Huurder is verplicht tot het verrichten van dagelijks onderhoud aan het gehuurde (oliepeil het op peil houden van het brandstof niveau e.d.). Kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.

9.4 Huurder zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

Artikel 10. Teruglevering

10.1 Na beëindiging van de huurovereenkomst wordt het gehuurde door huurder teruggeleverd op de in de leveringsbon aangegeven voor onze transportmiddelen goed bereikbare locatie. De kosten verbonden aan afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.

10.2 Teruglevering dient te geschieden in oorspronkelijk een gereinigde staat. Is dit niet het geval kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en komt niet in verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedsfeer liggen en/of verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te voorzien waren, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

11.2 Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt, hebben partijen het recht dat deel van de overeenkomst te ontbinden dat nog niet is uitgevoerd, zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Verhuurder heeft voor het gehuurde een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afgesloten. Het van toepassing zijnde eigen risico van het gehuurde per gebeurtenis komt voor rekening van de huurder.

12.2 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 24 uur te melden aan verhuurder.

12.3 In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de WAM -verzekering op huurder verhaald worden.

12.4 Huurder is ten alle tijden jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding, ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder.

12.5 Door verhuurder word voor de casco verzekering 5% van de bruto huursom in rekening gebracht wil huurder geen gebruik van deze regeling maken, dient men dit schriftelijk te bevestigen. Het eigen risico hieraan gekoppeld is minimaal € 250,00 tot maximaal € 2500,00 per geval/ gebeurtenis, afhankelijk van de waarde van het gehuurde.

12.6 Huurder is ten alle tijden jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan.

12.7 Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade veroorzaakt door omstandigheden, niet op tijd kunnen leveren van het gehuurde of storingen aan het gehuurde bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen of overmacht overeenkomstig het in 11.1bepaalde.

12.8 Bij verhuur van heftrucks en verreikers is verhuurder niet aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt wordt aan de last. Huurder is gehouden een lastverzekering af te sluiten.

12.9 Huurder is aansprakelijk voor personenschade geleden door de bestuurder van het gehuurde object dat een ongeval veroorzaakt.

Artikel 13. Ontbinding

13.1 Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de huurovereenkomst te ontbinden wanneer:

a. huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt ;

b. het faillissement van huurder wordt aangevraagd of uitgesproken;

c. huurder surseance van betaling aanvraagt;

d. ten laste van huurder beslag wordt gelegd of huurder op andere wijze geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.

13.2 In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan verhuurder alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in 5.2 bepaalde.

Artikel 14. Overdracht rechten en plichten

14.1 Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde van de huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

Artikel 15. Rechtskeuze en forumkeuze

15.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verbandhoudende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.